Thành viên của Tổ Văn

 

LÍ LỊCH TRÍCH NGANG – TỔ VĂN

1. Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN

Ngày tháng năm sinh: 05/05/1972

Trường đào tạo: ĐHSP TP Hồ Chí Minh

Ngày vào ngành: 01/09/1994

Địa chỉ: Phước Bửu

Đạt giáo viên giỏi cấp Tỉnh năm 2006

Danh hiệu thi đua đã đạt :CS thi đua cấp cơ sở, CS thi đua cấp Tỉnh,

Bằng khen của Tỉnh

 

 2. Họ và tên:   HỒ THỊ MAI HƯƠNG

Ngày tháng năm sinh:1975

Trường đào tạo: ĐHSP HCM

Ngày vào ngành: 09/1998

Địa chỉ:  Ấp Thạnh Sơn, Phước Bửu, Xuyên Mộc, BR – VT

Đạt giáo viên giỏi cấp Trường

Danh hiệu thi đua đã đạt :CS thi đua cấp cơ sở

 

3. Họ và tên:   LÊ THỊ MAI

Ngày tháng năm sinh: 1967

Trường đào tạo: ĐHSP HCM

Ngày vào ngành: 09/1992

Địa chỉ : Phước Bửu

Đạt giáo viên giỏi cấp Trường

Danh hiệu thi đua đã đạt :CS thi đua cấp cơ sở

 

4. Họ và tên:  ĐỒNG VĂN TÍNH

Ngày tháng năm sinh: 1968

Trường đào tạo: ĐHSP Qui Nhơn

Ngày vào ngành: 09/1993

Địa chỉ: Khu tập thể trường THPT Xuyên Mộc

Đạt giáo viên giỏi cấp Tỉnh năm 2004

Danh hiệu thi đua đã đạt :CS thi đua cấp cơ sở

 

 

5. Họ và tên:   ĐỖ THỊ HẰNG

Ngày tháng năm sinh: 1977

Trường đào tạo: ĐHSP TP Hồ Chí Minh

Ngày vào ngành: 09/1999

Địa chỉ:  Khu TT Trường THPT Xuyên Mộc

Đạt giáo viên giỏi cấp

Danh hiệu thi đua đã đạt :Lao động tiên tiến.


6. Họ và tên: PHẠM THỊ LOAN

Ngày tháng năm sinh:1982

Trường đào tạo: ĐHSP TP. Hồ Chí Minh

Ngày vào ngành: 01/09/2004

Địa chỉ: Ấp Phước Lộc, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc, BR-VT.

Đạt giáo viên giỏi cấp Trường

Danh hiệu thi đua đã đạt :Lao động tiên tiến.


7. Họ và tên: CAO THỊ LIÊN HƯƠNG

Ngày tháng năm sinh:1979

Trường đào tạo:ĐHSP HCM

Ngày vào ngành:01/09/2004

Địa chỉ: Phước Bửu

Danh hiệu thi đua đã đạt :Lao động tiên tiến.

8. Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRÚC QUỲNH

Ngày tháng năm sinh:

Trường đào tạo:ĐHSP Huế

Ngày vào ngành:01/09/2008

Địa chỉ: Khu TT Trường THPT Xuyên Mộc

Danh hiệu thi đua đã đạt :Lao động tiên tiến.

9. Họ và tên: ĐỖ THỊ HƯỜNG

Ngày tháng năm sinh:1984

Trường đào tạo: ĐHSP Qui Nhơn

Ngày vào ngành:01/09/2006

Địa chỉ: Khu TT Trường Xuyên Mộc

Danh hiệu thi đua đã đạt :Lao động tiên tiến.

10. Họ và tên: Lê Thị Thu Cầm

Ngày tháng năm sinh:1979

Trường đào tạo: ĐHSP TP HCM

Ngày vào ngành:01/09/2002

Địa chỉ: Khu TT Trường Xuyên Mộc

Đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2009

Danh hiệu thi đua đã đạt :CS thi đua cấp Tỉnh